:
Covid-19 Spread Simulator  Akrylon 2020 Home Quarantine PLEASE SHARE
to inform people
and save lives

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
SPONSOR

O projekte

Cieľom projektu je na základe aktuálnych vedeckých poznatkov o šírení vírusu Covid-19 vypočítať a vizualizovať priebeh šírenia a odhadnúť vplyv opatrení proti jeho šíreniu s čo najväčšou možnou presnosťou.

Pripravujeme ešte: Vplyv vakcinácie

About Project

The aim of the project is to visualize the course of the spread and to estimate the impact of measures against its spread with the greatest possible accuracy, based on current scientific knowledge about the spread of the Covid-19 virus.

Coming soon: Vaccination Effect 
Please rotate your device to display simulation properly